Monthly Archives: February 2019

Xuân Đến…

Xuân đến xin vơi bớt hận sầu Xin cùng san sẻ ấm lòng nhau Nguyện cầu cho khắp nơi an lạc Và những tình thân mãi nhiệm mầu Minh Phượng

Posted in Uncategorized | Leave a comment