About – Ngỏ

This blog is created in an attempt to communicate,  frequently in Vietnamese and sometimes in English my feelings and/or perspectives, written either by myself or others, on matters that are important at least to me .  Thank you for your attention.

Phuong M. Vo

Trang này được lập ra để thông tin, diễn đạt những cảm nhận, quan điểm cá nhân tôi, thường bằng tiếng Việt, và đôi khi bằng tiếng Anh, viết lên bởi chính tôi hay người khác, về những tiêu đề quan trọng -ít nhất là với chính bản thân tôi  . Xin cám ơn sự quan tâm cuả quý vị.

Võ thị Minh Phượng (VTMP)

Trang Văn Thơ VTMP

1 Response to About – Ngỏ

  1. Ngô Chí Thiềng says:

    Rất đồng cảm với tâm tình và tấm lòng của xô em gái. I am proud of you my little sister.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s