Monthly Archives: September 2018

Má Vẫn Trong Đời …

Vu Lan…thơm ngát khói huơng trầm Má vẫn trong đời ….vẫn quanh năm vẫn phủ tình thuơng yêu bất diệt cho lòng con vẫn sáng trăng rằm Con sẽ không cài hoa trắng đâu! trong tim con Má vẫn nhiệm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment