Monthly Archives: December 2017

Xin chúc an vui ….

Lần nữa Giáng Sinh lại quay về mong an bình đến rũ sầu thê mong tình người sáng trong đêm lạnh mong khắp dương trần tỉnh cơn mê Xin chắp tay dâng tiếng kinh cầu mong người người vơi bớt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment