Xuân Đến…

Xuân đến xin vơi bớt hận sầu

Xin cùng san sẻ ấm lòng nhau

Nguyện cầu cho khắp nơi an lạc

Và những tình thân mãi nhiệm mầu

Minh Phượng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s