Monthly Archives: August 2022

Vu Lan…hoa trắng

Lại đón Vu Lan trong nhớ thươngHè sang nóng quá những con đườngNay không còn Má, xin hồi hướng…Tưởng niệm thâm tình theo khói hương… Con nhớ năm xưa đưa Má đilên chùa vui ánh đạo từ biVu Lan … … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments