Ngày cuả Cha

Về trong nỗi nhớ miên man
tiếng cười Ba vẫn chứa chan ân tình
qua bao dâu bể u minh
tình Cha vẫn mãi lunh linh trong trời
niềm tin trong sáng lên khơi
theo con đến suốt cuộc đời thênh thang
Ba nay về cõi an nhàn
Quê xưa dù đã võ vàng tang thuơng
vẫn tin một sáng tinh sương
đuốc soi rạng rỡ con đường Việt Nam

Minh Phượng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Ngày cuả Cha

  1. Pingback: Ngày của Cha… | VTMP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s