Những Hình ảnh biểu tình trong nước từ 11/5 đến 18/5 .

Nhà thơ Thiên Thu đã đúc kết một số những hình ảnh ghi lại từ nhiều nơi trên VN trong You tube này với bài hát VN Quê Hương Ngạo Nghễ .Khúc quanh lịch sử đã được khởi đi từ những cuộc biểu tình . Xin nguyện cầu cho quê hương mau sớm thoát khỏi cảnh tù đày tăm tối . Cầu mong người dân sớm hết bị lầm than, lợi dụng  bởi bạo quyêǹ CS gian manh , tráo trở.

Advertisements
Video | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s